معرفی گروه امور اقتصادی

رئیس گروه: معصومه بازرگان کیا


همکاران:

1- سحر پادیاب
2- سیما اولیایی
3- صدیقه دلوریان 
4- خانم حشمتی
5- خانم ساسانی