معرفی گروه آمایش و برنامه ریزی توسعه

رئیس گروه:  پرستو شولستانی

همکاران گروه:
  • خانم مریم احمدپور
  • خانم سمیه ارضروم چیلر
  • خانم اعظم نصیری
  • خانم حمیده ریحانی
  • خانم نسترن اسدی