جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران با موضوع آمایش          تاریخ جلسات                                                                                          مستندات ارائه شده

16 اردیبهشت ماه 1398                                                                  جلسه اول- شهرستانهای جنوب شرق