آمایش استان تهرانرییس گروه :
 سرکار خانم پرستو شولستانی